Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora

je ryze českým podnikem působícím v oblasti středočeského kraje. Jako předmět podnikání má velký rozsah činností z oblasti výroby, prodeje a služeb.


podnik.jpgOrganizační funkce společnosti je založena na principu dvou základních úrovní, rovina podnik a závod. V úrovni závodů jsou vytvořena střediska jako nejnižší řídící a organizační článek, kde je vykazován čistý zisk. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž práva a povinnosti vyplývají ze schválených stanov a Obchodního zákoníku. Statutárním orgánem společnosti, který řídí její činnost a jedná jejím jménem, je sedmičlenné představenstvo. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada. Základní jmění společnosti 290 590 000 Kč je rozděleno na akcie o nominální hodnotě 10.000 Kč.

Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora, byla založena 6. srpna 1992 a to převedením Agropodniku, společného podniku na obchodní společnost ve smyslu § 766 odst. 1 Obchodního zákoníku. V této době se oddělilo středisko meliorací a vytvořilo samostatný podnik. Založení společnosti bylo provedeno podle ustanovení § 154 a následujících obchodního zákoníku. Zakladatelskou smlouvu podepsalo všech 29 bývalých členských podniků. Zápis společnosti do Obchodního rejstříku Obvodního soudu pro Prahu 1 byl proveden k 1. říjnu 1992 pod registračním číslem 1712/01. Akciová společnost UNIKOM Kutná Hora převzala veškerá práva a povinnosti Agropodniku, společného podniku Kutná Hora, jehož zápis byl k 1.10.1992 vymazán.

Od 1.8.2002 je STK odděleno od společnosti jako samostatná firma UNIKOM - STK, s.r.o.