Ochrana osobních údajů


(UNIKOM, a.s., UNIKOM - STK s.r.o.)

Na této stránce naleznete informace a dokumenty k ochraně osobních údajů - GDPR pro společnost UNIKOM, a.s. a UNIKOM - STK, s.r.o. Dokumenty pro jednotlivé společnosti jsou vždy označeny názvem, ke které spoelčnosti patří.

Informace o zpracování osobních údajů - UNIKOM, a.s.

Společnost UNIKOM, a. s., IČO: 46355821, se sídlem Hrnčířská 193, 284 01 Kutná Hora, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1712 (dále jen “UNIKOM“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní UNIKOM.

UNIKOM zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

UNIKOM zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje UNIKOM, a.s. shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu obchodního vztahu.

 • plnění smlouvy a poskytování služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • identifikace zneužívání sítí nebo služeb (tj. opakované prodlení se zaplacením ceny nebo uskutečnění obtěžujícího volání)
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • vedení zákaznické evidence

Rozsah zpracování osobních údajů společností UNIKOM, a.s.:

(Liší se v závislosti na poskytované službě)

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo
 • adresní údaje: adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Zdroje osobních údajů:

UNIKOM získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci obchodního vztahu a uzavření smlouvy.

UNIKOM vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů.

UNIKOM dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

UNIKOM poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že UNIKOM nebo provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn požádat UNIKOM o vysvětlení

Nařízení GDPR:

UNIKOM si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabyde účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj - osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů - subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce - správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel - zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník - zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má UNIKOM, a.s. uzavřen smluvní vztah;
 • provozní údaje - provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
 • lokalizační údaje - lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
 • zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence - veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o zpracování osobních údajů v PDF k tisku - UNIKOM, a.s.

Informace o zpracování osobních údajů v PDF k tisku - UNIKOM - STK s.r.o.

UNIKOM, a.s.: Odvolání o zpracování osobních údajů může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na tuto adresu: UNIKOM, a.s. Hrnčířská 193, 28401 Kutná Hora nebo na následující emailovou adresu: osobnidata@unikom.cz

UNIKOM - STK s.r.o.: Odvolání o zpracování osobních údajů může být učiněno kdykoliv, a to písemným oznámení na tuto adresu: UNIKOM - STK s.r.o. Hrnčířská 207, 28401 Kutná Hora nebo na následující emailovou adresu: osobnidata@unikom.cz

Formuláře: ochrana osobních údajů - UNIKOM, a.s.
Žádost o výmaz osobních údajů
Námitka proti zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o potvrzení a přístup k osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Formuláře: ochrana osobních údajů - UNIKOM - STK s.r.o.
Žádost o výmaz osobních údajů
Námitka proti zpracování osobních údajů
Žádost o opravu osobních údajů
Žádost o potvrzení a přístup k osobních údajů
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Co toje GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) stručně: GDPR

Co toje GDPR (obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů) oficiální zdroj Úřad pro ochranu osobních údajů: GDPR

Pro dotazy ohledně ochrany osobních údajů v UNIKOM, a.s. používejte emailovou adresu osobnidata@unikom.cz